Rådgivning og foredrag i hele Danmark

Kompensationsprincippet

FN´s Handicapkonventions artikel 3 indeholder en række generelle principper.

 

Et af dem er:

Kompensationsprincippet, som også er udtryk for
et Lighedsprincip.

Kompensationsprincippet tager udgangspunkt i,
at Behovet for Kompensation, er forskelligt fra menneske
til menneske.

Personer med handicap skal kompenseres for deres funktions-
nedsættelse, for at få LIGE muligheder for aktiv og fuld
deltagelse i samfundslivet.

Kompensationen skal give den enkelte størst mulig uafhængighed
fra andre og sikre den enkelte, et liv på egne præmisser.

Kommuner skal altid foretage en konkret og individuel vurdering af,
om serviceniveauet i tilstrækkelig grad kompenserer borgeren for
sin funktionsnedsættelse.

Når en borger med funktionsnedsættelse søger
hjælp efter Servicelovens Ydelsesbestemmelser,
skal kommunen foretage en konkret og individuel vurdering
af borgerens behov for kompensation.

SAGLIGE HENSYN


I vurderingen må kommunen
kun inddrage saglige hensyn.
.
Saglige hensyn er både
Faglige og Økonomiske.

Kommunen skal træffe afgørelse om støtte efter
Servicelovens § 1, stk 3

☑️Faglige hensyn er de relevante behandlingsmæssige,
socialfaglige og sundhedsmæssige hensyn, i forhold til borgerens
situation og den konkrete sag.

☑️Økonomiske hensyn skal forstås som hensyn til,
om et tilbud efter loven er indhentet og/eller leveret på
en hensigtsmæssig måde.

Kommunen skal for eksempel vælge det billigste af to tilbud,
som er lige egnede til at opfylde borgerens behov.

Hensynet til kommunens økonomi kan aldrig stå alene.
Afgørelsen skal baseres på en konkret og individuel vurdering
af borgerens behov.

Kommunen må ikke lade være med at følge Servicelovens
bestemmelser om hjælp og støtte til borgere med betydelig
nedsat funktionsevne, alene med henvisning til,
at kommunen ikke har en servicestandard,
der giver mulighed for at tildele
den pågældende ydelse.