Rådgivning og foredrag i hele Danmark

BPA – Borgerstyret Personlig Assistance §96

BPA I henhold til §96 i Serviceloven.

Formålet med en BPA er, at man på trods af et fysisk
eller psykisk handicap, kan Leve et så selvstændigt liv,
Som muligt.

BPA er en slags ”pakkeløsning”
Hvis dit handicap gør, at du har omfattende støttebehov,
til at udføre almindelige daglige funktioner,
for at kunne klare at leve et så normalt liv som muligt,
som andre ikke-handicappede.

Hvis du har en BPA-ordning  efter §96, modtager du et
kontant tilskud og du ansætter selv dine hjælpere og viser
og fortæller dem, hvordan de skal hjælpe dig
og med hvad.

Det er kommunen der har PLIGT til,
at rådgive dig om muligheden for BPA ordningen,
ligesom det er kommunen der behandler og træffer afgørelse om,
om du er berettiget til BPA.

Det skal behandles ud fra en konkret og helhedsorienteret
vurdering, af netop dit behov for hjælp.

Når du skal søge om BPA, Så vær Opmærksom på:

☑️– At beskrive dit behov for støtte meget detaljeret for alle
døgnets timer.

☑️-At beskrive, hvad du skal bruge hjælpen til, hvilke arbejdsopgaver
hjælperne helt konkret skal udføre.

☑️-Giv eksempler fra din dagligdag, for at sandsynliggøre dine behov
for støtte.
F.eks at du pga. dit handicap, ikke kan købe ind alene,
ikke kan strukturere din tid i hjemmet, ved f.eks. oprydning,
bad, hygiejne, lave mad mv.

☑️-At når du får en afgørelse, så skal den indeholde en
Begrundelse og en Klagevejledning,
med mindre du har fået fuldt medhold.

Hvem er omfattet af en BPA:

☑️-Hvis din funktionsevne er betydelig  og varig nedsat.

☑️-Hvis du i et stort omfang, har brug for og er afhængig,
af hjælp til at udføre almindelige daglige funktioner
og hvis du i stort omfang har behov for pleje, overvågning,
ledsagelse eller praktisk bistand.
☑️-Hvis du er i stand til at tilrettelægge hjælpen og
fungere som daglig leder for hjælperne – dvs.
varetage funktionen som deres Arbejdsleder.

☑️-Hvis du kan fungere som Arbejdsgiver for dine hjælpere
og løse praktiske og juridiske opgaver i forbindelse hermed.

☑️-Du kan dog overføre Arbejdsgiverfunktionen til en
nærtstående, en forening eller en privat virksomhed.
I de sidste to, skal de dog Godkendes af Socialtilsynet.

☑️-I de situationer, hvor du er, eller en nærtstående,
er arbejdsgiver, skal kommunen tilbyde at
varetage lønudbetaling mv.

Ekstra mulighed for BPA:

Din kommune kan vælge at tilbyde dig BPA, selvom du evt.
ikke opfylder betingelserne I §96 stk 1.

Hvis kommunen vurderer, at det er den bedste løsning
for at sikre Dig en Sammenhængende og
Helhedsorienteret hjælp.

Det er §96 stk 3 der giver den mulighed for BPA.
Men det forudsætter, at din kommune har truffet
en generel beslutning om, at anvende denne mulighed
I lovgivningen.

Kommunen kan også generelt beslutte at undlade at tilbyde
sine borgere en BPA, i de tilfælde hvor ikke alle
kriterier er opfyldt.
I disse tilfælde kan man ikke klage over afgørelsen.

Kun hvis kommunen generelt har valgt at anvende ordningen
og giver dig afslag, kan der klages.

Hvordan klager jeg over afslag:

☑️-Du har krav på en SKRIFTLIGT
begrundet afgørelse og der skal være vedlagt en
Klagevejledning.

☑️-Du skal klage inden 4 uger (28 dage)

☑️-Så skal kommunen genvurdere afgørelsen.
Hvis kommunen ikke giver dig fuld medhold, skal de sende sagen
videre til Ankestyrelsen, indenfor 4 uger.