Online kurser & forløb om autisme og ADHD/ADD

Specialundervisning

SPECIALUNDERVISNING (Specialskole og Specialklasse)

Ikke alle, af vores børn med autisme og/eller ADHD/ADD,
kan inkluderes i de alm klasser.

Der kan være behov for at komme i specialskole, specialklasse eller
få specialundervisning.

Det skal hjælpe dem til, at blive så dygtige de kan.

Hvad kræves der, for at få Specialundervisning:

☑️-Specialundervisning gives til Børn der kræver en særlig
hensyntagen eller støtte i Specialklasser og specialskoler.

☑️-Hvis man har brug for støtte, mere end 9 timer ugentligt,
det gælder både specialundervisning og evt. anden
socialpædagogisk bistand, kan det gennemføres
i den alm klasse.

☑️-Undervisning skal følge de samme regler for fag, timetal,
Kompetencemål, elevplaner, tests og afgangsprøver,
som i den almene undervisning.

Hvad indeholder Specialundervisning:

☑️Specialundervisning er en del af den specialpædagogiske
Bistand i folkeskolen og omfatter:

☑️-Undervisning i folkeskolens fag, der tilrettelægges med særlige
Hensyn til elevens indlærings Forudsætninger.

☑️-Specialpædagogisk rådgivning til forældre, lærere eller andre,
Hvis indsats har væsentlig betydning for elevens udvikling.

☑️-Særligt undervisningsmateriale og tekniske hjælpemidler, som
er nødvendige i forbindelse med undervisningen af eleven.

☑️-Undervisning og træning i funktionsområder og arbejdsmetoder,
der kan hjælpe eleven med at klare sig, trods funktionsnedsættelser.

☑️-Personlig assistance til at klare praktiske vanskeligheder i
forbindelse med skolegangen.

☑️-Særligt tilrettelagte aktiviteter.

Hvordan henvises eleven:

☑️Det er skolelederen, som beslutter, om elever
kan få specialundervisning på skolen.

Det kan være som støtte i den ”almindelige” klasse, men
mindst 9 timer om ugen, eller det kan være i en
Specialklasse.

Når det skal besluttes om en elev skal have specialundervisning,
skal der laves en PPV (pædagogisk-psykologisk
Vurdering) af eleven og i samråd med eleven og forældrene.

Skolelederen indstiller barnet til en PPR vurdering,
hvis det skønnes at eleven har brug for
Specialpædagogisk bistand.

Forældrene og barnet kan også selv bede om en PPR vurdering,
hvis de mener, at barnet har brug for Specialpædagogisk bistand.

Hvis eleven skal have undervisning på
en anden skole end Distriktsskolen, er det
Kommunalbestyrelsen, der træffer beslutningen.

Forældre skal orienteres skriftligt om de indstillinger
PPR har vurderet og deres beslutning om iværksættelse
Af evt. specialpædagogisk Bistand.

Der skal være en klagevejledning med,
så I som forældre kan klage, hvis I ikke er enige i
den givne beslutning, de har truffet.

Der skal klages til:

☑️Klagenævnet for Specialundervisning.