Rådgivning og foredrag i hele Danmark

Et bud på støtte muligheder i voksenlovgivningen

Det kan være svært at overskue hvilke støtte muligheder der findes på voksenområdet

 

Jeg vil her lave en lille oversigt, med nogle af de muligheder der kan hjælpe unge og voksne med Autisme eller ADHD til øget livskvalitet

 

UDDANNELSE:

Handicaptillæg:

På alle SU-berettigede videregående uddannelser,
kan studerende, der grundet deres handicap,
ikke kan klare et studiejob, søge om Handicaptillæg,
udover den almindelige SU.

Støtte på Uddannelsesstedet:

Har du behov for støtte i forbindelse med din uddannelse,
er det din uddannelsesinstitution, som du skal kontakte.
Det kan f.eks være støtte til:

☑️– Praktisk hjælp
☑️– Specialpædagogisk hjælp
☑️– Hjælpemidler

SPS – Social pædagogisk støtte kan du læse om på dette link

Uddannelse for Unge med Særlige Behov (STU)

Hvis du pga. dit handicap, ikke kan gennemføre et
almindeligt uddannelsesforløb, kan du måske være berettiget
til en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

En såkaldt STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse)
Det er en ungdomsuddannelse, der bliver tilrettelagt netop til dine
Ønsker og Behov og tager hensyn til dit handicap.

Det er UU-vejlederen i din kommune, der indstiller til deltagelse i STU forløb.
Uddannelsen varer 3 år.

STU kan du læse mere om på dette link

ARBEJDE OG FORSØRGELSE:

Uddannelseshjælp:

Hvis du ikke kan få SU som forsørgelsesgrundlag,
kan du søge uddannelseshjælp efter Aktivloven.

Afprøvning:

Når du er blevet 18 år, kan det være en god idé, at finde ud af,
hvad dit handicap betyder, for dine muligheder på
arbejdsmarkedet.

Afklaringen af din arbejdsevne, kan ske via arbejdspraktik og
korte, afklarende og opkvalificerende Kurser.

Hensigten er at finde ud af, om du har begrænsninger i
din arbejdsevne, der gør at du måske har behov for revalidering,
et fleksjob eller en førtidspension.

Tilbud om Jobafprøvning, gives af jobcentret.

Revalidering:

Hvis du har store væsentlige begrænsninger i din arbejdsevne,
kan du måske være berettiget til revalidering.
Revalidering kan være støtte til uddannelse, virksomhedspraktik mv.

Målgruppen for denne ordning, er mennesker med behov for støtte,
for at blive fastholdt eller komme ind på arbejdsmarkedet.

Et revalideringsforløb kan vare op til 5 år.
I den periode kan du f.eks modtage revalideringsydelse
eller løn.

Revalidering søges i jobcentret.

Fleksjob:

Hvis arbejdsprøvningen viser, at din arbejdsevne er varigt og
væsentligt nedsat, kan du komme i betragtning
til et Fleksjob.

I et fleksjob bliver dine skånebehov tilgodeset.

Du får løn fra din arbejdsgiver for de timer du arbejder effektivt.

Kommunen supplerer med et flekslønstilskud.

Hvis du er visiteret til et fleksjob, men er ledig, vil du være
berettiget til ledighedsydelse.

Fleksjob bevilges for 5 år af gangen.
Inden udløbet af den periode, skal kommunen tage stilling til,
om du stadig opfylder betingelserne for et Fleksjob.

Ressourceforløb:

Hvis du har komplekse problemer, udover ledighed, som gør at du er
i risiko for at komme på Førtidspension, kan kommunen
tilbyde dig et ressourceforløb, medmindre det er åbenlyst
formålsløst, at udvikle din arbejdsevne.

Et ressourceforløb kan vare mellem 1 og 5 år.
Det kan bestå af flere indsatser.

Det kan eksempelvis være:

☑️-Et Brobygningsforløb, der kan ruste dig til at tage en
Ungdomsuddannelse.

☑️-En støtte-kontaktperson.

☑️-Socialpædagogisk bistand.

☑️-Udredning.

☑️-Praktikforløb.

☑️-Mentorstøtte mv.

I et ressourceforløb modtager du ressourceforløbsydelse,
som er uafhængig af formue.

Førtidspension:

Pensionsloven er lavet om, således at personer under
40 år, som Hovedregel IKKE kan få førtidspension.
Medmindre det er dokumenteret eller pga særlige forhold,
er helt åbenlyst, at arbejdsevnen, ikke kan forbedres.

Rehabiliteringsplan:

Rehabiliteringsplanen er et sagsbehandlings dokument,
som skal være med til at beskrive arbejdsevnen.

Den indeholder to dele:

☑️-Den Forberedende del.
☑️-En Indsats del.

Iflg loven, skal kommunen anvende planens Forberedende del,
ved sager om revalidering, fleksjob, ressourceforløb,
og førtidspension.

Kommunen skal anvende Indsats delen,
hvis der bevilges ressourceforløb.

BOSTØTTE:

Der er mulighed for at søge Bostøtte efter §85 i serviceloven– hjælp til at træne/
udvikle færdigheder i hjemmet. Det kan f.eks være støtte til struktur,
støtte til indkøb, støtte til post mv.

BOLIG OG BOTILBUD:

Hvis du har et omfattende behov for støtte/hjælp,
kan du være berettiget til et botilbud.
Snak med sagsbehandleren.

Der er mange ting at forholde sig til, i forbindelse med
overgangen fra barn til voksen.

Det vil derfor være en god idé, at holde koordinerende møder
med de forskellige afdelinger i kommunen, sammen, for at
finde ud af hvilke indsatser der skal sættes ind med.